Algemene voorwaarden

Artikel 1 Toepasselijkheid

  • 1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de rechtsverhouding tussen Veilinghuis Ald Fryslân, hierna te noemen "Ald Fryslân" en de eigenaar of diens vertegenwoordiger van de te veilen zaken, hierna te noemen "inbrenger".
  • 1.2. De inbrenger ontvangt een ontvangstbewijs van de aangeboden goederen. Op de achterzijde daarvan zijn deze algemene voorwaarden vermeld.

Artikel 2 Opdracht

  • 2.1. Inbrenger verstrekt Ald Fryslân opdracht en volmacht tot het, op eigen naam doch voor eigen rekening en risico van inbrenger, door middel van een openbare veiling ten verkoop aan te bieden en te verkopen van de door inbrenger op het inbrengformulier omschreven goederen.
  • 2.2. De volmacht wordt verleend voor de op het inbrengformulier vermelde veiling, bij gebreke daarvan voor onbepaalde tijd.
  • 2.3. Een minimumprijs wordt vermeld op het inbrengformulier. Bij gebreke van een minimumprijs mag Ald Fryslân de goederen naar eigen inzicht veilen en verkopen. Bij een minimumprijs is Ald Fryslân verplicht in geval van verkoop op die prijs af te rekenen met de inbrenger.

Artikel 3 Verplichtingen Inbrenger

  • 3.1. Indien de goederen zijn verkocht volgt zo spoedig mogelijk, doch niet eerder dan één week na de laatste veilingdag een overzicht verkooplijst aan de inbrenger.
  • 3.2. Zijn de goederen niet verkocht en de volmacht is verleend voor slechts één veiling dan verplicht de inbrenger zich de goederen binnen drie weken na de laatste veilingdag af te halen van het veilinghuis. Eén en ander voor rekening en risico van de inbrenger. Voldoet de inbrenger hier niet aan dan is de inbrenger in gebreke en heeft Ald Fryslân het recht de goederen in opslag te geven met aansprakelijkheid van de inbrenger voor de kosten van opslag en vervoer. Een en ander voor risico van inbrenger.
  • 3.3 Is de volmacht verleend voor onbepaalde tijd dan heeft Ald Fryslân het recht de ingebrachte goederen in een volgende veilingcatalogus op te nemen en te veilen en verkopen.
  • 3.4. Inbrenger machtigt Ald Fryslân de ingebrachte goederen op te nemen in de veilingcatalogus. 

Artikel 4 Risico ingebrachte zaken

  • 4.1. Ald Fryslân is houder van de ingebrachte goederen voor de inbrenger. Ald Fryslân houdt de goederen voor rekening en risico van inbrenger, totdat dat risico overgaat op de koper. Ald Fryslân is niet aansprakelijk c.q. niet gehouden tot vergoeding van enige schade aan de ingebrachte goederen ten gevolge van enige calamiteit, van welke aard dan ook.
  • 4.2. Mocht Ald Fryslân aanspraak hebben op enige vergoeding ingevolge een verzekeringsovereenkomst in verband met een calamiteit als in art. 4.1. omschreven, dan komt deze vergoeding ten goede van de inbrenger.

Artikel 5 Veilingverkoop

  • 5.1. Beroept de veilingkoper zich op dwaling, dan zal de inbrenger de daaruit voortvloeiende rechten van veilingkoper, indien door Ald Fryslân erkent, tegen zich hebben te laten gelden. Inbrenger vrijwaart Ald Fryslân voor alle aanspraken terzake welke veilingkoper tegen Ald Fryslân geldend mocht maken, zulks nu Ald Fryslân optreedt als middellijk vertegenwoordiger voor de inbrenger.

Artikel 6 Vergoeding

  • 6.1. Ald Fryslân heeft recht op een vergoeding van 21% van de op de veiling gerealiseerde koopsom incl. BTW, over welke provisie inbrenger jegens Ald Fryslân BTW verschuldigd is. De vergoeding wordt aan Ald Fryslân betaald door verrekening van de veilingopbrengst met inbrenger.
  • 6.2. Over de indeling en wijze van presenteren van de door inbrenger ingebrachte kavels beslist Ald Fryslân. Ald Fryslân beslist ook over de volgorde van verkoop. De inbrenger heeft derhalve geen aanwijzingsbevoegdheid.

Artikel 7 Geschillen

  • 7.1. Het Nederlandse recht is op de overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, van toepassing. Voor wat de relatieve competentie betreft kiezen partijen voor de rechter binnen het Arrondissement Leeuwarden.

Artikel 8 Margeregeling

  • 8.1. De ondernemer (inbrenger) van de op dit formulier omschreven zaken verklaart door ondertekening van dit formulier deze zaken te hebben verkregen zonder aftrek van voorbelasting.