Koopvoorwaarden

Geldende bij de aankoop in veiling van roerende zaken

(gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam, Akte van Depot nr. 388/1989, door de Nederlandse Organisatie van Makelaars, Veilinghouders en Beëdigde Taxateurs in Roerende Goederen en Machinerieën).

Artikel 1

Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze veilingen tenzij uitdrukkelijk anders in een catalogus vermeld of bij de aanvang van of tijdens een veiling medegedeeld.

Artikel 2

De toepasselijkheid van de voorwaarden wordt aan de veilingbezoekers kenbaar gemaakt. Een ieder die aan een veiling deelneemt geeft daardoor te kennen de toepasselijkheid van deze voorwaarden volledig te aanvaarden.

Artikel 3

De koop komt tot stand bij definitieve toewijzing. Alle goederen worden verkocht voetstoots, dat wil zeggen in de toestand waarin zij zich op het ogenblik van toewijzing bevinden. Goederen zijn na toewijzing geheel voor rekening en risico van de koper.

Artikel 4

Omschrijvingen in de catalogus en alle schriftelijke of mondelinge inlichtingen worden door de veilinghouder en zijn personeel naar beste weten verstrekt. De veilinghouder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verkeerde omschrijvingen of verkeerde inlichtingen, behalve voor zover voorzien in artikel 5 van deze voorwaarden.

Artikel 5

Tenzij uitdrukkelijk voor bepaalde goederen in de catalogus uitgesloten, is in afwijking van het bepaalde in de artikelen 3 en 4 de veilinghouder bereid een geveild voorwerp tegen gelijktijdige restitutie van de in rekening gebrachte koopprijs en veilingkosten terug te nemen, indien de koper binnen een periode van drie weken na verkoop ten genoegen van de veilinghouder bewijst dat het geveilde zulke ernstige verborgen gebreken vertoont of de verstrekte omschrijving zo onjuist is, dat indien deze gebreken of de juiste omschrijving aan de koper op het ogenblik van toewijzing bekend waren geweest, hij van de koop zou hebben afgezien of slechts tegen een aanmerkelijk lagere prijs gekocht zou hebben. De veilinghouder is niet bereid tot terugname indien de omschrijving in de catalogus tijdens de veiling werd herroepen en de juiste omschrijving mondeling aan het publiek werd medegedeeld. De bereidheid tot vervalt ook als de koper het geveilde niet kan teruggeven in dezelfde staat als waarin het zich bij toewijzing bevond.

Artikel 6

De koper wordt geacht voor zichzelf te hebben gekocht en is aansprakelijk voor betaling zonder zich op een lastgever te kunnen beroepen.

Artikel 7

De veilinghouder en de afslager behouden zich de volgende rechten voor:

 • zonder opgave van redenen personen als bieder of koper te weigeren;
 • te allen tijde wijziging te brengen in de orde van verkoop;
 • kavelingen te doen uitvallen of toe te voegen;
 • kopen te combineren of te splitsen;
 • kopen niet te gunnen of op te houden;
 • vergissingen bij biedingen en toewijzing te herstellen, zonder dat een bieder van vergissingen gebruik mag maken;
 • op eerste verzoek na toewijzing van een koop gehele of gedeeltelijke betaling te vorderen, terwijl bij weigering of onmacht van betaling de veilinghouder en de afslager het recht hebben het betreffende goed te herveilen en het bod van de nalatige bieder niet weer aan te nemen;
 • goederen te herveilen indien de koper weigert op eerste verzoek volledige naam en adres aan de veilinghouder bekend te maken en daarop betrekking hebbende legitimatie te tonen;
 • goederen niet over te schrijven van de rekening van de oorspronkelijke koper op die van een ander;
 • gedurende de veiling geen goederen af te geven;
 • namens kopers of verkopers biedingen uit te brengen;
 • kopen waarover tijdens of kort na de veiling een geschil gerezen is, opnieuw in veiling te brengen.

Artikel 8

De betaling van de koopsom verhoogd met opgeld, eventueel nummergeld, andere kosten en eventuele B.T.W., één en ander door de veilinghouder vast te stellen, moet voor de aflevering van de gekochte goederen plaatsvinden in gangbaar Nederlands geld tenzij anders toegestaan, binnen de door de veilinghouder te stellen termijn, zonder enige korting of schuldvergelijking. Bij niet tijdige betaling zal de veilinghouder aan de koper rente in rekening mogen brengen, naar een percentage gelijk aan de wettelijke rente verhoogd met 3%, te rekenen vanaf de datum van toewijzing tot het tijdstip van betaling. Tevens komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten voor rekening van de nalatige koper met een minimum van € 120,- dan wel - naar uitsluitende keuze van de veilinghouder - een minimum van 15% van de koopsom vermeerderd met de veilingkosten.

Artikel 9

Indien een koper de betalingstermijn overschrijdt, is hij door dit feit zelf in gebreke en heeft de veilinghouder het recht zonder enige verdere ingebrekestelling de koop van rechtswege als nietig en ontbonden te beschouwen. Eventuele gedeeltelijke betalingen vervallen dan aan de veilinghouder die tevens het recht heeft schade en kosten op de koper te verhalen en het geveilde onmiddellijk of later te herveilen of uit de hand te verkopen. De nalatige koper blijft aansprakelijk voor een mindere opbrengst en voor de kosten van deze verkoop, terwijl hij geen aanspraak op een meerdere opbrengst kan maken. De veilinghouder is ook bevoegd nakoming te vorderen in en buiten rechte alsmede schadevergoeding. De eigendom van de gekochte goederen gaat niet eerder over dan na volledige betaling van de koopsom en de in de artikelen 8 en 10 genoemde kosten.

Artikel 10

De koper is verplicht de gekochte goederen tot zich te nemen en af te (laten) halen binnen de door de veilinghouder aan te geven termijn. Behoudens het recht van de veilinghouder een kortere termijn aan te geven geldt als uiterlijke ophaaltermijn vijf werkdagen na de laatste veilingdag. Bij nalatigheid van de koper het gekochte af te nemen en op te (laten) halen binnen de gestelde termijn is de koper in gebreke en het gestelde in artikel 9 van overeenkomstige toepassing. Tevens heeft de veilinghouder het recht het gekochte voor rekening en risico van de koper in opslag te geven, met aansprakelijkheid van de koper voor de kosten van opslag en vervoer, alsmede het daaraan verbonden risico.

Artikel 11

De veilinghouder kan biedopdrachten van aspirant-kopers aanvaarden en kan ten aanzien van deze biedopdrachten nadere voorwaarden stellen. De veilinghouder noch diens personeel kunnen op welke wijze dan ook verantwoordelijk worden gesteld voor verzuimen of vergissingen bij de uitvoering van biedopdrachten. De veilinghouder heeft het recht biedopdrachten te weigeren en bij het aanvaarden van een biedopdracht gehele of gedeeltelijk betaling te vorderen. Tevens heeft de veilinghouder het recht van het uitoefenen van een biedopdracht af te zien indien de omschrijving in de catalogus van het goed waarop de biedopdracht betrekking heeft tijdens de veiling wordt herroepen en vervangen door een andere omschrijving. Op een koop, tot stand gekomen door het uitoefenen van een biedopdracht, zijn deze voorwaarden onverkort van toepassing.

Artikel 12

De veilinghouder is niet aansprakelijk voor enig ongeval of enige vorm van schade iemand overkomen in of nabij de gebouwen of terreinen waar gelegenheid is tot bezichtiging, waar de veiling plaats heeft of waar de verkochte goederen worden afgehaald, behoudens voor zover door een verzekering van de veilinghouder gedekt. Het betreden van de gebouwen of terreinen geschiedt op eigen risico.

Nederlandse Organisatie van Makelaars, Veilinghouders en Beëdigde Taxateurs in Roerende Goederen en Machinerieën, 1989.

Het auteursrecht is uitdrukkelijk voorbehouden. Overname en hantering van deze voorwaarden is alleen aan de leden van voormelde Organisatie toegestaan.